Klientská zóna
registrace

Obchodní podmínky

Nakupování zboží na našich internetových stránkách mohou uskutečnit právnické i fyzické osoby podnikatelé, organizace, sportovní kluby, školy i běžný spotřebitelé za předpokladu dodržení níže uvedených pravidel.

Objednávka
1.

Objednavatel objednává výrobky a služby prodávajícího prostřednictvím obchodního systému na www.sportikagroup.cz písemnou formou: e-mailem (včetně objednávky přes e-shop), u obchodních zástupců prodávajícího, telefonicky, nebo poštou.
Takto provedená objednávka se považuje za závaznou a je v souladu se zákonem č. 108/2000 Z.z. ve znění pozdějších předpisů chápána jako smlouva uzavíraná na dálku.

2.

Při každé objednávce musí objednatel uvést jméno a příjmení, poštovní a fakturační adresu, telefonní číslo, e-mail; fyzická osoba podnikatel a právnická osoba podnikatel, organizace, sportovní klub a škola i IČO, DIČ a IČ DPH, pokud má přiděleno.
Tyto údaje budou ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 122/2013 Z.z. použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a objednatelem a nebudou poskytnuty třetí osobů (s výjimkou osoby zabezpečující přepravu zboží).

3.

Po doručení objednávky bude tato objednávka zaevidována v systému prodávajícího a tehdy zároveň vzniká obchodní vztah mezi prodávajícím a objednatelem. Nejpozdéji do 24 hodin prodávající seznámí objednatele o přijetí objednávky. Od tohoto termínu je objednávka pro objednavatele závazná.

4.

Objednatel má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den 1. kontaktování prodávajícího s objednatelem, tj v den, kdy se potvrzuje přijetí objednávky od objednatele. Objednávku lze stornovat výlučně písemnou formou (e-mailem). Potvrzení stornování oznámí prodávající objednateli také výlučně písemnou formou (e-mailem). Písemná forma se vyžaduje z důvodu doložitelný dokladu storna pro prodávajícího a zastavení vyřizování objednávky.

I. Dodací lhůty
1.

Dodací lhůty jsou pro různé druhy produktů různé. Termín dodávky nebo odběru zboží bude vždy oznámen objednateli.

2.

Obecně je termín dodávky nebo odběru zboží od 2 do 30 dnů od data potvrzení přijetí objednávky.

3.

Ve výjimečných případech, když některé druhy zboží nejsou skladem, a nejsou k dispozici ani u výrobců, může být dodací lhůta delší.

II. Cena, platební podmínky a přepravní
1.

Cena produktu je stanovena ceníkem prodávajícího. Ceny uvedené v ceníku mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen výrobců, dopravců a pod .. Platné cena produktu bude vždy oznámena při potvrzení přijetí objednávky.

2.

Objednatel hradí platbu v hotovosti, dobírkou, převodem / vkladem na účet prodávajícího.

3.

Při předávání produktu platí objednatel cenu za produkt + dopravné a případně cenu dobírky.

4.

Způsob dopravy si volí objednavatel sám přes formulář objednávky v e-shopu nebo při jiném způsobu komunikace. Objednatel si může zvolit způsob dopravy, a to:
a) vlastní dopravou
b) dopravou prodávajícího
c) kurýrem (zasilatelskou službou)

5.

Výše nákladů na dopravu bude vždy oznámena objednateli při potvrzení přijetí objednávky, případně prodávající doporučí objednateli levnější variantu dopravy.

III. Přebírání zboží
1.

Objednavatel se zavazuje převzít zboží v dohodnutém termínu na adrese uvedené na objednávce.

2.

Při přebírání produktu je objednatel povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a zničena, objednatel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího a se zasilatelskou společností sepsat zápis o škodě na zásilce. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení produktu nebudou akceptovány.

3.

Objednatel nabývá vlastnická práva k produktům až uhrazením plné ceny a dalších peněžních částek dohodnutých v kupní smlouvě na dálku na účet prodávajícího. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na objednatele, který má produkt v držení, má objednatel všechny povinnosti uschovatele věci a je povinen produkty a služby na vlastní náklady bezpčně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako produkt prodávajícího.

4.

Prodávající je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za produkty a služby, a to bez ohledu na to, že vlastnictví k produktu a služby ještě nepřešlo na objednatele.

5.

Nebezpečí škody na produktech přechází na objednatele momentem převzetí objednatelem nebo jeho zmocněncem.

IV. Odstoupení od smlouvy
1.

Objednatel je oprávněn stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den 1. kontaktování prodávajícího s objednatelem, tj v den, kdy se potvrzuje přijetí objednávky od objednatele. Objednávku lze stornovat výlučně písemnou formou (e-mailem).

2.

Objednatel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci produktu, objednavatele a prodávajícího a musí být ve výše uvedené lhůtě doručeno spolu s produktem do sídla prodávajícího na náklady a odpovědnost objednatele. Náklady na vrácení produktu snáší objednavatel.
Produkt nesmí být poškozen, používán, musí být v původním obalu a spolu s produktem musí objednatel předat veškeré dokumenty týkající se předmětného produktu (návod k obsluze, záruční list, doklad o nabytí a pod.), Které obdržel při jeho koupi. Objednatel souhlasí a bere na vědomí, že písemnou formou se v tomto případě rozumí listina o odstoupení od kupní smlouvy podepsána objednatelem.
Produkt se nevrací na dobírku. Takto zaslaný produkt se nepřijímá a vrací zpět.

3.

Při dodržení výše uvedených povinností objednatele, prodávající převezme zboží zpět a do 15 dnů ode dne odstoupení smlouvy cenu zaplacenou za produkt nebo za službu nebo záloha, který objednatel uhradil za produkt nebo službu vrátí objednateli předem dohodnutým způsobem zpět.

4.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku zejména v následujících případech:
a) pokud jde o smlouvu, jejíž součástí je i poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
b) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu nebo služeb, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit
c) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu zhotoveného podle osobitých požadavků objednatele nebo produktu určeného speciálně pro jednoho objednatele (zakázková výroba, potlačení produktů logem nebo nápisem), nebo produktu, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit
d) pokud jde o kupujícího fyzickou nebo právnickou osobu podnikatele

5.

V případě akceptování požadavku objednatele na odstoupení od kupní smlouvy po lhůtě 7 pracovních dnů, má prodávající právo požadovat úhradu vzniklých nákladů a smluvní pokutu ve výši 30% z fakturované (vystavené) peněžní částky.

6.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její část jestliže:
a) produkt se nevyrábí nebo se přestal vyrábět
b) změnila se cena dodavatele produktu
c) vystavena cena produktu byla chybná

V. Záruka a servis
1.

Konkrétní záruční a servisní podmínky jsou uvedeny v příslušných záručních listech vybraných produktů, které objednatel obdrží při koupi produktu.

2.

Obecně, pokud v záručních listech není uvedeno jinak, je záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv stanovena na minimálně 24 měsíců nebo shora ohraničená datem spotřeby produktu. Spotřebitelem je osoba, která pŕi uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Reklamovat je možné pouze produkt zakoupen a zaplacen u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinen doručit (pokud to charakter produktu umožňuje - zastav?ný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškozené, v originálním balení, včetně manuálů, záručního listu, faktury nebo jiného dokladu o zaplacení produktu prodávajícímu. Při uplatnění reklamace se spotřebitel řídí pokyny uvedenými v záručním listě.

3.

Oprávnění na záruku zaniká v případé, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách, neodbornou montáží, nedodržením příslušných norem ze strany spotřebitele nebo osoby, která spotřebiteli montáž prováděla, nebo pokud byl převeden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením.

4.

V případě uplatňování reklamace se doporučuje spotřebiteli telefonicky nebo vyplněním formuláře na stránce www.sportika.sk oznámit prodávajícímu, že daný produkt vykazuje chybu a jakým způsobem se projevila. Na základě těchto informací se doporučí spotřebiteli další postup při vyřizování reklamace.

VI. Závěrečná ustanovení
1.

Prodávající má právo podle charakteru objednaných produktů vyzvat objednavatele k osobní prohlídce a osobnímu odběru produktu (vztahuje se hlavné na finančně náročnější produkt, nebo náročnější z hlediska objemu nebo hmotnosti). V těchto případech bude objednatel kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud objednatel již uhradil kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět, pokud se nedohodnou jinak.


2.

Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Při změně ceny prodávající kontaktuje objednavatele. Objednatel má právo při takto upravených cenách objednávku stornovat.

3.

Objednatel prohlašuje, že před vyplněním nebo oznámením objednávky se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, prodávající neodpovídá objednateli za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.
Tyto všeobecné obchodní podmínky byly formulovány a stanoveny v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi prodávajícím a objednatelem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.
Práva objednavatele ve vztahu k prodávajícímu vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona o ochraně spotŕebitele pŕi podomním prodeji a zásilkovém prodeji č. 108/2000 Zz ve znění pozdějších předpisů, zůstávají těmito podmínkami nedotčeny.
Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené jakož i případné spory vzniklé z neplnéní těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku.

4.

Prodávající a objednatel se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku - telefonickou, (včetně ručně vypsané objednávky), elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě, prostřednictvím obchodních zástupců prodávajícího a poštou jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.
Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost 04. 04. 2018.
Přejeme Vám příjemné nakupování v našem internetovém obchodů.
Používání materiálů ze stránky
Sportikagroup.cz - Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv užití obsahu, článků, dále rozmnožování a šíření textů, obrázků a fotografií jakýmkoli způsobem je bez písemného svolení společnosti SPORTIKA CZ&SK s.r.o. zakázáno!